องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสาวจิราภรณ์  เจนดง

หัวหน้าสำนักปลัด

 นายพิจิตร  พันธ์พานิชย์

นางสาวชลธิดา ด่านระงับ 
นางมยุรี  จันทะเภา

 นิติกรชำนาญการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักทรัพยากรชำนาญการนายเฉลิมชัย  แพรสี
นางสาววิไลลักษณ์  ศรีบุศกร
นายธนกร  สารการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
 

 นางสาวณภัชนันท์  อาจต้น

นางสาววัชรี  สรวงจันทราพร  

นายไพฑูรย์  วันเพ็ญ 

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


 

-ว่าง-

นายชนาวุฒิ  ดัดงาม

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 


 นายธนากร  โสตะวงษ์

นางสาวอรทัย  ส่งบุญนาค

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์

คนงาน

คนงาน