องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางสาวจิราภรณ์  เจนดง

หัวหน้าสำนักปลัด

-ว่าง-

นางสาวชลธิดา ด่านระงับ 
นางมยุรี  จันทะเภา

 นิติกร ปก./ชก.

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นักทรัพยากรชำนาญการ

นายธนกร  สารการ


-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ปก/ชก
-ว่าง- -ว่าง- -ว่าง- นายอลงกรณ์  สกุลเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปง/ชง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 นางสาวณภัชนันท์  อาจต้น

นางสาววัชรี  สรวงจันทราพร  

นางสาววณิชชา ปลื้มมะลัง

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสาวพัชราภรณ์  ดัดงาม

นายชนาวุฒิ  ดัดงาม

ร.ต.ภูศกร  ตะเภาพงษ์

ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 นายธนากร  โสตะวงษ์

นางสาวหนึ่งฤทัย สันโดด

นายจาตุรนต์  ภูมี

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

คนงาน

คนงาน

 

 

-


 

 คนงาน