องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายพรรษา เบญจมานุกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-6367197
นางสาวพิทยา  เข็มทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9496011

นางสาวจิราภรณ์  เจนดง
-ว่าง-
นายสำรวย  แม่นปืน

หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.064-9877997

 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-4071167นายชนภัทร รัตนภูมิ

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา