องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายพรรษา เบญจมานุกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-6367197
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวจิราภรณ์  เจนดง
นางฉัตรชดาพร  เงินทอง
นายสำรวย  แม่นปืน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.064-9877997
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-4071167นายชนภัทร รัตนภูมิ

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา