องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายชินธิป เรืองสา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนายสำรวย สิงห์สมดี   
 นายประพล  บัวลา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายมนตรี  อภิวงษ์
นายบุญเลิศ ใกล้บุบผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2


นายชัยธวัช  เรืองยงค์ นางสาวนันท์นภัส   ดัดงาม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4


นายอำนาจ  จันมะโน
นายบุญมี  พืชผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6


นางอรุณี  วงษ์ศรี นายวรัญญู  รอดเจริญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8


นายสำรวย สิงห์สมดี
นายวัฒนา  ยันตะชัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10


นางนันทนา  วงษ์หมิง
นายประพล  บัวลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12


นายพูลศักดิ์  มีสติ
นางสาวสมพร  ไพพิสิฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14


นายชินธิป  เรืองสา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15