องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.tayak.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายชูชาติ  ดัดงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-8615810


นายสมศักดิ์ ศรีสุข
นายมิตรชัย  ด่านปรีดา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
086-3408559

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
081-7620402


นานสุชาติ จิตจำนงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
090-1276332

หัวหน้าส่วนราชการ

นายพรรษา เบญจมานุกร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.080-6367197
นางสาวพิทยา  เข็มทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9496011

นางสาวจิราภรณ์  เจนดง
-ว่าง-
นายสำรวย  แม่นปืน

หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร.064-9877997

 ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.062-5394165
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-4071167
นายชนภัทร รัตนภูมิ

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา