วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในสำนักงาน อบต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (ศาลากลางบ้านป่าระกำ หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาป้ายไวนิลในหลวงและราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0060 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5790 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง