วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านคลองศรีเมือง ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลท่าแยก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลท่าแยก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านน้ำล้อม ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้าง่โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๐ บ้านท่ากะบาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านคลองอีแตน - บ้านป่าระกำ หมู่ที่ 2 บ้านหอย ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้านท่ากะบาก หมู่ที่ 10 บ้านท่ากะบาก ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเตียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง