วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างปรับปรุงรั้วคาบอย หมู่ที่ 4 บ้านหนองเตียน ต.ท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา อบต. ท่าแยก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อยางมะตอย 2,857 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างป้ายไวนิลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5790 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดแข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
เช่าเก้าอี้และเต็นท์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
เช่าเครื่องเสียงประจำสนามแข่งขัน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง