วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
จ้างจัดเตรียมสนาม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อซับเมอร์ส สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
เช่าเต็นและเก้าอี้ สำหรับงานโครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 7937 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 808526 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจัดทำป้ายสำหรับประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อชุดกีฬาสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาข้าหลวงเกมส์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
ซื้อชุดกีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 ท้องถิ่นเกมส์ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 5 กล่อง (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง