วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2564
จ้างป้ายไวนิลสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำบอร์ดติดประกาศผลการลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การงดใช้ตลาดนัดวันอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5790 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5790 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดไฟประดับ ตกแต่งสถานที่ สำหรับกิจกรรมลอยกระทง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำตราประทับสำหรับประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง